Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra ASAPack A/S

 

Ordreoptagelse

1. Tilbud bliver først binende ved ordrebekræftelse. Såfemt tilbud accepteres ved ordreafgivelse til repræsentant for ASAPack, er ordren bindende, medmindre ASAPack efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres.

2. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende. Ved levering, der er er aftalt senere end 1 mdr. fra denne dato, er prisen den på leveringstidspunktet gældende. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker generelle stigninger på råvarepriser, overenskomsbestemt arbejdsløn, skatter og afgifter, den danske krones vekselkurs i forhold til fremmed valuta eller andre forhold udenfor ASAPacks kontrol, er ASAPack i begge tilfælde berettiget til at hæve prisen tilsvarende. Prisforhøjelser foranlediget af disse årsager skal meddeles køber inden varens afsendelse. Mindre ordrer pålægges et ekspeditionsgebyr.

 

Levering

3. Levering sker ab fabrik (ex works Incoterms 2000). ASAPack drager omsorg for afsendelsen og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for købers regning og risiko.

4. Køber er berettiget til at annullere ordren ved mere end 30 dages forsinkelse fra den aftalte leveringstid. ASAPack kan alene gøres ansvarlig for forsinkelse, såfremt denne beviseligt skyldes grov uagtsomhed hos ASAPack. ASAPack kan på ingen måde gøres ansvarlig for nogen former for indirekte tab, såsom – men ikke begrænset til – driftstab, tidstab, avancetab, lejetab og køber påførte dagbøder.

 

Betaling

5. Betaling for leverancen skal finde sted senest på den i fakturaen anførte betalingsdato. Ved senere betaling er køber pligtig at betale rente med den til enhver tid fastsatte morarentesats i henhold til lov om moraranter ved forsinket betaling.

 

Aftagerpligt

6. Køber har pligt til at aftage varerne senest 6 mdr. efter accept af tilbud, hvis der er tale om skaffevarer. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er ASAPack berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100% og halvfabrikata med 85% af den aftalte købesum. ASAPack er samtidig berettiget til at fakturere lagerleje. Fakturerede produkter henligger for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 1 år efter accept af tilbud, er ASApack berettiget til at kasserer varerne, hvilket ikke fritager køber for forpligtelsen til at betale for varerne.

 

Ejendomsforbehold

7. Varerne forbliver ASApacks ejendom, indtil samtlige beløb, herunder omkostninger til levering, forsendelse og forsikring, vedrørende varerne er betalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde at råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforholdet.

 

Mangler og reklamation

8. Ved levering skal køber straks, inden det leverede tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er ASAPack ikke ansvarlig for eventuelle mangler.

9. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give ASAPack skriftlig meddelelse herom med anvigelse af, hvori manglen består.

10. ASAPacks ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter ASAPacks valg og inden for rimelig tid, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af ASAPack forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

11. Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor ASAPack, kan køber ikke senere gøre den gældende.

12. Forandring af eller indgreb i det solgte uden samtykke fra ASAPack fratager ASApack for etbvert ansvar og enhver forpligtelse.

 

Ansvarsbegrænsning

13. ASApacks erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er- uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, køber har erlagt for varen ( eller mangel på samme)

14. ASAPack er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab i øvrigt eller andre indirekter tab eller følgeskader. ASAPack er ikke ansvarlig for købers anvendes af produkterne.

 

Produktansvar

15. For produktansvar er ASAPack asvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. ASAPack fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på ASAPacks produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er ASAPack ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

16. Køber skal straks underrette ASAPack, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. Bliver ASAPack sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

17. Såfremt ASAPack måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde ASAPack skadesløs i det omfang, ASAPacks ansvar er fraskreveteller begrænset ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.

18. Ved udlån af medarbejdere gælder følgende:

  • Kunden er alene ansvarlig for det arbejde, som medarbejderen fra ASAPack A/S udfører. ASAPack A/S kan ikke gøres ansvarlig overfor kunden for så vidt angår det udførte arbejde eller andre forhold. ASAPack A/S er ej heller ansvarlig for medarbejderens handlinger, som ikke er relateret til det arbejde, der skal udføres.
  • ASAPack A/S er ikke ansvarlig for udstyr/ejendom, der stilles til medarbejderens disposition af kunden.
  • Medarbejderen kan ikke inden for en periode på 6 mdr. fra afslutningen af et udlån at regne tage hverken direkte eller indirekte beskæftigelse hos kunden uden forudgående skriftlig accept fra ASAPack A/S. Dette er også gældende, hvis vores medarbejder selv viser initiativ til ansættelse i virksomheden.
  • Hvis virksomheden ønsker at fastansætte medarbejderen, andrager vort overtagelses-honorar svarende til 6 måneders bruttoløn pr. medarbejder: Ansættes medarbejderen forinden 6 mdr. fra afslutningen af et udlån andrager i tillæg en bod svarende til 3 måneders bruttoløn.

 

Lovvalg og værneting

19. Retsforholdet mellem køber og ASAPack er underlagt dansk ret, og tvister udspringende af retsforholdet afgøres ved ASAPacks hjemting.