Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra ASAPack A/S

 

 1. Generelt
  1.1 Disse aftalevilkår gælder som udgangspunkt i de situationer, hvor ASAPack fremstår som “sælger” og den anden part fremstår som “køber”.
  1.2 Ved individuel aftale, kan den individuelle aftale ikke stille sælger dårligere end disse betingelser.
 2. Tilbud
  2.1 Ethvert tilbud fremsendt af sælger, er som udgangspunkt uden forbindtlighed.
  2.2 Købers og sælgers fremsendte tilbud og opfordringer til at gøre tilbud, er gældende i 14 dage.
  2.3 Sælgers fremsendte opfordringer til at gøre tilbud, og tilbud, er som udgangspunkt fortrolige. Såfremt disse deles, kan det resultere i en konventionalbod, godtgørelseskrav eller erstatningskrav tilsvarende fakturaværdien.
  2.4 Der er først etableret en aftale, når der foreligger en ordrebekræftelse.
 3. Pris
  3.1 Ved leveringer længere end 3 måneder i fremtiden, er det prisen på leveringstidspunktet, der er gældende. Dertil forbeholder sælger sig rettigheden til at forøge prisen på leverancer, der er længere end 3 måneder i fremtiden i tilfælde af inflation, og generelle prisstigninger på: Råvarer, overenskomstbestemt arbejdsløn, skatter og afgifter, energiprisstigninger, transportstigninger, kurstab for den danske krone, eller andre forhold, der har indflydelse på leveringsomkostningerne, som sælger ikke har indflydelse på.
  3.2 På leveringer med fakturaværdi på under 10.000 kr. Bliver der pålagt et ekspeditionsgebyr.
 4. Levering
  4.1 Sælger leverer ab fabrik (ex works)
  4.2 Skal varen sendes fra ab fabrik, sker dette på købers regning og risiko.
  4.3 Er tiden inde for afhentning, og har afhentning ikke fundet sted, vil køber blive pålagt at skulle betale de omkostninger, som sælger har haft, ved at opbevare og drage omsorg for varen.
  4.4 Såfremt køber ikke afhenter varen inden for 1 måned efter leveringsdagen, kan sælger forretningsansvarligt sælge varen til anden side, og køber vil blive pålagt at betale forskellen ved at sælge til tredjepart, og dertil skal køber stadig betale for de opbevarings- og omsorgsomkostninger sælger måtte bære for salgsgenstanden i perioden.
  4.5 Såfremt sælger ikke har været i stand til at finde en forretningsmæssig ansvarlig køber efter 3 måneder efter leveringsdagen, og har køber ikke afhentet varen, kan sælger destruere eller kassere varen. Sælger skal informere køberen herom.
  4.6 Såfremt køber ikke afhenter varen, og der vil være betydelige omkostninger ved at opbevare og drage omsorg for varen, kan tidsfristerne i 4.4, og 4.5 forkortes.
  4.7 Destrueres genstanden som følge af 4.5 eller 4.6, skal køber stadig betale den originale købssum, og dertil de omkostninger sælger har måtte bære for at opbevare og drage omsorg for salgsgenstanden i perioden.
  4.8 Afskaffer eller destruerer sælger varen som følge af 4.4, 4.5 eller 4.6 mister køber enhver mislighedsbeføjelse over genstanden, som køber måtte have haft.
  4.9 Ved arbejdsopgaver, kan der ikke pålægges sælger at skulle udføre opgaver, der ikke klart fremgår af ordrebekræftelsen eller aftalen.
 5. Forsinkelse fra sælgers side
  5.1 Køber er alene berettiget til at hæve købet ved mere end 30 dages forsinkelse, hvis sælger har handlet groft uagtsomt. Såfremt forsinkelsen ikke skyldes sælger, eller et af sælgers forhold, er leveringen aldrig forsinket.
  5.2 Ved forsinkelse i successiv levering, kan køber alene hæve for den enkelte levering, hvis den er forsinket.
 6. Særligt om udendørs indpakningsopgaver
  6.1 Sælger fraskriver sig ansvaret for indpakningsopgaver, der er udført udendørs. Ved udendørs indpakningsopgaver, kan sælger ikke indestå for kvaliteten af arbejdsopgaven, da vind, nedbør og jordgrundlaget kan påvirke indpakningsopgaven. Køber kan derfor ikke udøve nogen mislighedsbeføjelser på udendørs indpakningsopgaver.
  6.2 Såfremt køber ændrer en indpakningsopgave fra en indendørs til en udendørs indpakningsopgave uden sælgers samtykke, er køber indforstået med, at der kan pålægges op til det dobbelte antal arbejdstimer, som følge af at opgavens sværhedsgrad forøges.
  6.3 Opbevares indpakkede objekter udendørs, fraskriver sælger sig ansvaret for holdbarheden af indpakningen i tilfælde af, at det indpakkede har været udsat for vejr med vind på over 13.8 m/s
 7. Købers undersøgelsespligt
  7.1 Der pålægges køber en undersøgelsespligt af det leverede. Denne undersøgelse skal udføres straks efter levering, og inden genstanden tages i brug.
  7.2 Foretages undersøgelsen ikke straks efter levering, bortfalder ethvert krav for mangler, der kunne være opdaget ved en undersøgelse af det leverede straks efter levering.
 8. Købers ansvar for det leverede
  8.1 Såfremt køber ikke drager den fornødne omsorg for det leverede, følger sælgers anvisninger for det leverede, eller ikke anvender det leverede korrekt, bortfalder ethvert krav mod sælger.
 9. Købers ansvar i øvrigt
  9.1 Ved opgaver, der udføres uden for sælgers område, overgår sikkerhedsansvaret for sælgers medarbejdere til køber. Det er købers ansvar at sikre, at arbejdsforholdene ikke påfører skader på sælgers medarbejdere.
  9.2 Ved arbejdsopgaver pålægges der køber en instruktionspligt overfor sælgers medarbejdere. Køber skal instruere sælgers medarbejdere, så sælgers medarbejdere ikke påfører skade på henholdsvis det som arbejdsopgaven skal udføres på, maskiner eller udstyr som køber, eller sælger har stillet til rådighed, der ikke er sælgers egne maskiner, eller udstyr og materiel omkring det arbejdsopgaven udføres på.
  9.3 Ved manglende eller uklare instruktioner, bortfalder ethvert krav for skader forvoldt af sælgers medarbejder som følge af arbejdsopgaven.
  9.4 Som følge af instruktionspligten, fraskriver sælger sig ansvaret ved arbejdsopgaver, og der kan derfor ikke rettes noget krav mod sælger for skader som sælgers ansatte måtte forvolde på det som arbejdsopgaven udføres på, købers maskiner og udstyr, materiel omkring det, hvor arbejdsopgaven skal udføres på.
  9.5 Køber kan ikke kræve godtgørelse eller nogen form for betaling, for hverken de ordinære eller ekstraordinære omkostninger køber har måtte skulle betale, som følge af arbejdsopgaven.
 10. Sælgers ansvar i øvrigt
  10.1 Sælger er kun ansvarlig for det leverede, og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for andet end det leverede.
 11. Købers mislighedsbeføjelser
  11.1 Reklamation skal ske skriftligt. Mundtlige reklamationer er ikke gyldige.
  11.2 Sælger forbeholder sig afhjælpningsretten såfremt der er mangler ved det leverede.
  11.3 Køber kan ikke udøve mislighedsbeføjelser, før sælger har forsøgt at afhjælpe manglen, eller meddelt køber, at sælger ikke kan afhjælpe manglen. Ved successiv levering, kan afhjælpningen ske ved næste levering.
  11.4 Køber kan ikke kræve erstatning for tabt fortjeneste, avancetab, driftstab, produktionsstop, produktionstab eller andre direkte eller indirekte tab, medmindre sælger har handlet groft uagtsomt.
  11.5 Uanset hvilket krav, der rettes mod sælger, kan kravets beløb ikke overstige fakturaværdien.
 12. Annullering, eller ændring af aftalen
  12.1 Efter der er blevet fremsendt en ordrebekræftelse, kan køber ikke annullere, eller ændre opgaven, uden sælgers accept, såfremt sælger har foretaget forretningsfremmende skridt.
  12.2 Såfremt der er indgået aftale om skaffevarer, kan køber aldrig annullere eller ændre aftalen, uden sælgers accept. Annulleres eller ændres aftalen uden sælgers samtykke er dette ugyldigt, og køber skal stadig betale fuld pris til sælger.
  12.3 Såfremt sælgeren accepterer en annullering, eller ændring af aftalen, har køber at skulle betale alle de omkostninger sælger har måtte skulle bære for at tilvejebringe opgaven
 13. Force majeure
  13.1 I tilfælde af krig, pandemi, ekstreme vejrforhold eller andet force majeure, kan sælger frit vælge ikke at opfylde aftalen, og hvis det leverede har mangler, kan der ikke rettes noget krav mod sælger.
 14. Betaling
  14.1 Ved successiv levering, vil der kunne blive pålagt køber, at skulle betale efter hver levering.
  14.2 Betaler køber ikke rettidigt, skal køber ud over at betale for leveringen, betale den til enhver tid gældende morarente. Morarenten bliver pålagt månedligt, og beregnes fra forfaldsdatoen.
 15. Ejendomsforbehold
  15.1 Ejendomsretten for det leverede, overgår ikke til køber, indtil køber gyldigt har betalt det fulde beløb til sælger. Både det der fremgår af ordrebekræftelsen, men også renter og andre omkostninger, der er opstået.
 16. Produktansvar
  16.1 Sælger fraskriver sig ethvert produktansvar, som ikke er ufravigelig ved lov.
  16.2 Det absolutte højeste produktansvar, der kan blive pålagt sælger, er det beløb, som sælgers produktansvarsforsikring dækker.
  16.3 Sælger er kun ansvarlig for produktskader, hvor sælger har udvist grov uagtsomhed
  16.4 Såfremt køber har anvendt det leverede ansvarspådragende, bortfalder ethvert produktansvar overfor sælger.
  16.5 Såfremt der bliver pålagt sælger et produktansvar, pålægges der køber i videst muligt omfang at holde sælger skadesløs
  16.6 Såfremt sælger bliver stævnet som følge af et produktansvar, kan køber blive indstævnet sammen med sælger.
 17. Tvister
  17.1 Enhver tvist mellem køber og sælger afgøres ved sælgers hjemting, efter dansk ret og danske love.
 18. Gældende fra
  18.1 Betingelserne gælder fra 11-01-2023 (11. januar 2023)